Menu
Obec Prlov
ObecPrlov

Fauna

Zvěř a živočichové žijící u nás

Fauna Prlova se samozřejmě neliší od fauny celého Valašska, ale můžeme se pyšnit výskytem vzácných druhů, hlavně ptactva. Hrdí můžeme být i na fakt, že se po desetiletích úplné absence přítomnosti raka kamenáče v zastavěné části obce se v loňském roce, po několikaletém úsilí podařilo napočítat kolem dvou set padesáti jedinců. Je to jasné vysvědčení čistotě našeho životního prostředí a to je v současné době enviromentálních válek základ.

Z běžných zvířecích druhů můžete na procházce v lese potkat srnce, zajíce, ježka z drobných predátorů kunu, lasičku, jezevce a lišku. Výskyt větších divokých zvířat se nepodařilo prokázat,ale je téměř jisté, že zde migruje rys ostrovid i medvěd hnědý. Jak bylo předesláno, mnohem zajímavější a pestřejší je život na nebi, v korunách stromů a na jiných hnízdištích různých druhů ptáků. Na úvod jednu aktualitu. Letos k nám snad poprvé, zavítalo hejno asi 200 -250 jedinců brkoslava severního, kteří hodují na nesklizené úrodě jablek.

Z hojněji se vyskytujících druhů uvádíme známé sýkorky, kterých a to málo kdo ví žijí v Prlově kromě známých koňader a modřinek též sýkory parukářky. Dále do budek přilétají brhlíci, kosi a to nejen kos obecný ale i vzácnější kos horský.

Vzácnější druhy jsou zastoupeny pěnicí vlašskou, ťuhýkem obecným, křepelkou polní, chřástalem polním, krutihlavem obecným, strakapoudem malým, krkavcem velkým,čapem černým, cvrčilkou říční, cvrčilkou zelenou, rhkem zahradním, žlunou zelenou potápkou malou, polákem chocholačkou, kachnou divokou, ledňáčkem říčním,volavkou popelavou.

Plazi se vyskytují celkem hojně u nových rybníků u farmy i na Neratovském rybníku a to užovka obojková a stromová, slepýš křehký, ještěrka živorodá a obecná.

Obojživelníci jsou bohatě zastoupeni skokany hnědými, ropuchami obecnými, čolky různých druhů, mlokem skvrnitým.

Z dalších druhů zvířat jsou to například raci říční i rak kameňák vysazený v roce 2006 na Baršůvce kameňák a mimořádně se mu tam daří, vždyť z dvanácti jedinců druh progradoval na současných asi 300 kusů. Rak říční sídlí u Neratovského rybníka. Kolem vod se prohání mnoho druhů vážek a také velké množství motýlů a to i vzácných druhů např. otakárek fenyklový. (modrásci, hnědásci,okáči).

Se snahou Obecního úřadu i zemědělských firem o co nejekologičtější přístup k přírodě a o upřímnou snahu o co největší přínos trvale udržitelnému rozvoji krajiny a neinvazivním agrikulturálním metodám se daří zachovávat stávající a podporovat nové a nové ekosystémy v obci.

Zářným příkladem je rybník Baršůvka u zemědělské farmy firmy GONE s.r.o, která ho vybudovala. Daří se zde mnoha živočišným druhům, které by bez existence této vodní plochy v Prlově nebyly. Za všechny uvádíme jen Potápníka vroubeného . Doufejme v to, že se lidé nejen u nás v obci nebo regionu včas vzpamatují a své životní prostředí budou chránit.

Dalším klenotem prlovské přírody je rybník Neratov.Rybník se nachází na dolním konci a je nejnižším Prlova. Nachází se v nadmořské výšce 425 m.n.m , 1,5 km jihovýchodně od vsi, ve Vizovické vrchovině. Katastrální území Prlov. Díky významným společenstvům vodních a mokřadních společenstev, kde se vyskytují ohrožené druhy obojživelníků a bezobratlých. Významná mokřadní společenstva s bohatým výskytem ohrožených druhů obojživelníků a bezobratlých. Na březích rybníka roste olše šedá , v přítokové části jsou porosty orobince širolistého, který je umístěn i v obecním znaku.

Mezi dvěma přivrácenými orobinci pluje zlatá kachna v modrém poli, orobince jsou též zlaté (žluté).

V rybníku se nachází vzácnější vodní květena, lakušník vodní (Ranunculus aquatilus) a bohatá populace stolístku klasnatého, který často uniká pozornosti. Roste totiž zcela ponořen pod hladinou a má nenápadné hnědavé zbarvení.

Z hmyzích druhů byly podrobněji prozkoumány především vážky. Na Neratovském rybníku lze spatřit až 15 druhů těchto ozdob vodních ploch, např. šídlatka páskovaná , šídélko páskované, šídélko kroužkované a druhy rodu Sympetrum.
Z vodních měkkýšů byl zjištěn např. ostníček žebrovitý , v potoku nad rybníkem se vyskytuje rak říční.

Rybník je také významným místem pro rozmnožování obojživelníků, velmi početné jsou zde populace skokana hnědého a ropuchy obecné , dále se vyskytuje čolek velký , čolek horský a čolek obecný , z plazů užovka obojková. Z ptáků zde hnízdí kachna divoká , a již jednou zmiňovaní polák chocholačka a potápka malá. Rybník je také lovištěm ledňáčka říčního, čápa černého a volavky popelavé. Při migraci zde byla pozorována vydra říční.

Další vodní živočichy můžeme obdivovat v areálu firmy GONE s.r.o v několika uměle vytvořených nádržích, které za dobu své existence utvořily výborně fungující biotopy s řadou různých druhů živočichů, hlavně obojživelníků a hmyzu.

V rybníku samozřejmě nesmí chybět také ryby, ve nejspodnějším rybníku "BARŠŮVCE", žijí pstruh duhový, siven alpský, karas obecný, amur bílý a také plevelné plotice obecné a střevličky východní, postrach všech chovatelů ryb, jelikož tato ryba nemá přirozeného nepřítele a přítomný predátor dává přednost jiným druhům potravy.

Příroda kolem, nás neustále překvapuje. Chceme se s Vámi podělit o nevšední nález z jarních úklidových prací na zahradě.

Narazili jsme v obráceném barelu na jednoho z nejkrásnějších českých brouků, alespoň entomologové to tvrdí a budeme jim věřit. Jedná se o střevlíka zlatolesklého, na autentickém snímku z Prlova a pro srovnání z encyklopedie. Připojeny i snímky z dolní části textu.

Dalším příkladem pestrosti přírody v našem okolí a dění v ní je tato fotografie pořízená u Hůšťové chalupy, kde pavouk ulovil čmeláka. Tento pavouk Běžník kopretinový - Misumenta vatia má schopnost měnit barvu z bílé na žlutou , podle květu na kterém zrovna sídlí. Kromě pavouků a hmyzu se neztrácejí ani jiné druhy a rody zvířat, při tichých procházkách dubnovou přírodou již lze zahlédnout vzácného čápa černého i na obrázku v horní části vyobrazenou volavku popelavou. Oba tyto druhy se vrátily z jihu, kde přezimovaly a z obdivuhodnou přesností se vrací zpět na místo posledního úspěšného hnízdění.

Obojživelníci kladou svá vajíčka, v případě žab statisíce v jedné větší vodní ploše. Podívejte se jak jsme na toulkách přírodou zachytili částečně její tep.

Již jsme Vám na obrázcích ukázali, bezobratlé, ptáky, ryby, pavoukovité, obojživelníky, ale nesmíme také zapomenout na savce, žijící v našich lesích a v pomalu se uzdravující se přírodě (alespoň u nás), množí a daří se jim i s pomocí členů MS Březina dobře a na pěší, tiché procházce se s nimi můžete sami potkat. Tak hurá do přírody, zvířátka čekají.

Zajímavost! Jistě jste v posledních letech pozorovali neznámého ptáka-brouka nebo co to létalo nad našimi zahrádkami, květináči,záhony a já nevím čím ještě. Tak vězte, že jde o hmyz a konktétně se jedná  o druh Dlouhonosku svízelovou.

Instituce a spolky
a

Půvabná valašská vesnice Prlov se nachází v severovýchodní části Vizovické vrchoviny, 11 km jihovýchodně od Vsetína v kotlině kolem Prlovského potoka, jenž je levostranným přítokem většího potoka Pozděchůvky vlévajícího se ve Valašské Polance do řeky Senice.

Více...