Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

BOHUSLAV ŽÁK 34 LET

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.

Pranostika na akt. den

Prší-li často v září, z lesů se dlouho voda paří.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:06:38

Slunce zapadá:18:41

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 9. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky, od 1000m srážky sněhové. Denní teploty 8 až 12°C. Noční teploty 4 až 0°C.

Přehrát/Zastavit Další

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 111
TÝDEN: 266
CELKEM: 453778

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Udělení státního občanství České republiky

3. Pojmenování (název) životní situace

Udělení státního občanství České republiky

4. Základní informace k životní situaci

!!! Aktualizaci této životní situace právě připravujeme...

Veškeré informace k novému zákonu o státním občanství České republiky naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Státní občané cizího státu trvale žijící na území České republiky mají možnost nabýt státní občanství České republiky udělením.

Žádost o udělení českého státního občanství mohou podat i osoby bez státního občanství trvale žijící v České republice.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Státní občané cizího státu trvale žijící na území České republiky nebo osoby bez státního občanství trvale žijící v České republice.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Státní občanství České republiky může (nikoli musí) Ministerstvo vnitra na žádost udělit pouze osobě (cizinci nebo osobě bez státního občanství), která splňuje současně následující podmínky:
1
má na území České republiky ke dni podání žádosti po dobu nejméně pěti let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se zde převážně zdržuje,
2
prokáže, že nabytím státního občanství České republiky pozbyde své dosavadní občanství, nebo prokáže, že pozbyla své dosavadní občanství, nejde-li o osobu bez státního občanství nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka; doklad o pozbytí dosavadního státního občanství se obstarává až poté, co Ministerstvo vnitra vydá žadateli tzv. "příslib udělení státního občanství České republiky",
3
nebyla v posledních pěti letech odsouzena pro úmyslný trestný čin (prokazuje se výpisem z rejstříku trestů v České republice - výpis z rejstříku trestů žadatele si Ministerstvo vnitra obstarává formou dálkového přístupu podle zvláštního právního předpisu, nepředkládá jej tedy žadatel),
4
prokáže pohovorem před příslušným úřadem znalost českého jazyka (nevztahuje se na žadatele, který je nebo byl státním občanem Slovenské republiky),
5
plní povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt a vstup cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a povinnosti vyplývající ze zvláštních předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, daně, odvody a poplatky.
Prominutí splnění zákonem stanovených podmínek pro udělení českého státního občanství:
Ministerstvo vnitra může (nikoli musí) žadateli prominout splnění výše uvedených podmínek pro udělení českého státního občanství uvedených pod body 1), 2), 4) a 5) z důvodů stanovených v zákoně č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
Z jiných než ze zákonem stanovených důvodů, které musí být žadatelem doloženy, nelze splnění uvedených podmínek prominout.
Prominutí splnění podmínky uvedené pod bodem 3) není možné.
Prominout splnění podmínky povoleného pětiletého trvalého pobytu v České republice lze tehdy, má-li žadatel na území České republiky povolen trvalý pobyt a:
 • narodil-li se na území České republiky, anebo
 • žije na území České republiky nepřetržitě alespoň 10 let, anebo
 • měl v minulosti státní občanství České republiky, případně státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky, anebo
 • byl osvojen státním občanem České republiky, anebo
 • jeho manžel (manželka) je státním občanem České republiky, anebo
 • je alespoň jeden z rodičů žadatele státním občanem České republiky, anebo
 • přesídlil do České republiky do 31. 12. 1994 na základě pozvání vlády, anebo
 • je bezdomovcem (osobou bez státního občanství) nebo má na území České republiky přiznáno postavení uprchlíka.
Je možné prominout pouze chybějící délku trvalého pobytu, nikoli jeho existenci. Trvalý pobyt na území České republiky musí mít žadatel tedy v každém případě povolen. O povolení trvalého pobytu rozhoduje dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, cizinecká policie.
Prominout splnění podmínky spočívající v prokázání o pozbytí dosavadního státního občanství lze tehdy, pokud má žadatel na území České republiky povolen trvalý pobyt, oprávněně se zdržuje na území České republiky po dobu nejméně pěti let, má skutečný vztah k České republice a:
 • právní předpisy státu, jehož je žadatel státním občanem, neumožňují propuštění ze státního svazku, nebo pokud tento stát odmítá vydat doklad o propuštění žadatele ze státního svazku, anebo
 • pokud je propuštění žadatele ze státního svazku spojeno s nepřiměřenými správními poplatky či jinými v demokratickém státě nepřijatelnými podmínkami, anebo
 • podáním žádosti o propuštění ze státního svazku by žadatel mohl vystavit sebe nebo osoby blízké pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině, nebo pro politické přesvědčení, anebo
 • udělení státního občanství České republiky by bylo významným přínosem pro Českou republiku zejména z hlediska vědeckého, společenského, kulturního či sportovního, anebo
 • pozbyl v minulosti státní občanství Československé republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky nebo České republiky, pokud nejde o žadatele, který je státním občanem Slovenské republiky.
Splnění této podmínky lze dále prominout žadateli, který má v České republice povolen trvalý pobyt po dobu nejméně pěti let, má skutečný vztah k České republice a oprávněně se zdržuje na jejím území po dobu nejméně 20 let.
Splnění podmínky spočívající v prokázání znalosti českého jazyka i podmínky uvedené pod bodem 5) lze prominout v případech hodných zvláštního zřetele.
Při neprokázání znalosti českého jazyka se může jednat například o vážné zdravotní důvody, vysoký věk žadatele apod.
Z jiných než zákonem stanovených důvodů uvedených výše splnění podmínek pro udělení českého státního občanství prominout nelze. K učinění výjimky není oprávněn ani ministr vnitra či jiný ústavní činitel.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o udělení státního občanství České republiky.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o udělení státního občanství České republiky se podává u krajského úřadu (v Praze u úřadu městské části, ve městech Brno, Plzeň a Ostrava u magistrátů těchto měst), příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele.

Úřad příslušný k podání žádosti vyplní se žadatelem dotazník, pohovorem ověří jeho znalost českého jazyka a žádost o udělení státního občanství se svým stanoviskem, stanoviskem obecního úřadu z místa bydliště žadatele a dalšími doklady zašle prostřednictvím cizinecké policie, která rovněž připojí své stanovisko, Ministerstvu vnitra, které o žádosti rozhodne.

Ministerstvo vnitra si může žadatele předvolat k ústnímu jednání.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vlastní žádosti o udělení českého státního občanství psané volnou formou (žádný právní předpis nestanovuje její obsah, přesto by z ní však mělo být patrné - kdo ji podává, které věci se týká, co sleduje a kterému orgánu je určena, dále by měla být podepsána a datována a také je vhodné ji i stručně odůvodnit) je třeba připojit následující doklady:

 • vyplněný dotazník k žádosti o udělení státního občanství České republiky (předepsaný tiskopis, který žadatel obdrží a vyplní na úřadu příslušném k podání žádosti),
 • rodný list (nebo rodný a křestní list),
 • oddací list (pokud žadatel uzavřel manželství), popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo úmrtí manžela (manželky),
 • doklad o tom, že nabytím státního občanství České republiky žadatel pozbyde své dosavadní státní občanství, nebo doklad o pozbytí dosavadního státního občanství, nejde-li o bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky; doklad o pozbytí dosavadního státního občanství žadatel obstarává až po obdržení příslibu udělení státního občanství České republiky, který vydává Ministerstvo vnitra,
 • životopis.

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo tzv. Apostillou), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce (u dokladů vydaných orgány Slovenské republiky se překlad do českého jazyka nevyžaduje).

Ministerstvo vnitra si může od žadatele vyžádat další doklady týkající se například jeho pracovní a podnikatelské činnosti (pracovní smlouvy, výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, daňová přiznání aj.), veřejného zdravotního pojištění a plnění povinností na úseku daní, odvodů, poplatků a sociálního zabezpečení.

Manželé mohou podat společnou žádost o udělení českého státního občanství.

Rodiče, popř. jeden z nich, mohou zahrnout do své žádosti o udělení českého státního občanství i dítě mladší 18 let.

Je-li v žádosti o udělení českého státního občanství zahrnuto i dítě, je třeba připojit k žádosti:

 • rodný list dítěte,
 • doklad o tom, že dítě nabytím státního občanství České republiky pozbyde své dosavadní státní občanství, nebo doklad o pozbytí dosavadního státního občanství dítěte, nejde-li o bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky; doklad o pozbytí dosavadního státního občanství žadatel obstarává až po obdržení příslibu udělení státního občanství České republiky, který vydává Ministerstvo vnitra,
 • podává-li žádost pouze jeden z rodičů, souhlas druhého rodiče se změnou státního občanství dítěte, pokud nebyl výkon rodičovské zodpovědnosti druhého rodiče omezen nebo pozastaven, nebo pokud nedošlo ke zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo způsobilosti k právním úkonům (musí být doloženo rozhodnutím soudu, a to i v případě, kdy jsou manželé rozvedeni) anebo pokud není pobyt druhého rodiče žijícího v zahraničí znám (pokud jsou oba rodiče dítěte zbaveni rodičovské zodpovědnosti nebo výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven či omezen, nebo pokud nemají způsobilost k právním úkonům nebo pokud není pobyt rodičů žijících v zahraničí znám, může žádost podat soudem ustanovený poručník, popř. opatrovník dítěte).

Dítěti mladšímu 18 let lze udělit české státní občanství samostatně (lze pro něj podat samostatnou žádost) na základě žádosti zákonného zástupce. Postup je stejný jako u žádosti rodičů, ve které je již dítě zahrnuto.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsaný tiskopis - "Dotazník k žádosti o udělení státního občanství České republiky", který žadatel obdrží a vyplňuje na úřadu příslušném k podání žádosti.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za udělení státního občanství České republiky, resp. za vydání "Listiny o udělení státního občanství České republiky" se platí správní poplatek ve výši 10 000 Kč (není rozhodující, kolik osob je na udělovací listině uvedeno, vždy se hradí jen jeden správní poplatek za jednu udělovací listinu).

Ministerstvo vnitra může ve zvlášť odůvodněných případech státního zájmu poplatek snížit až na částku 1 000 Kč.

Správní poplatek se hradí pouze v případě kladného vyřízení žádosti, tj. v případě vydání "Listiny o udělení státního občanství České republiky".

Samotné podání žádosti o udělení státního občanství České republiky není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Úřad příslušný k podání žádosti zašle žádost o udělení státního občanství České republiky do 30 dnů od jejího podání prostřednictvím cizinecké policie Ministerstvu vnitra, které o ní následně rozhodne ve lhůtě 90 dnů od jejího doručení.

V případě vydání "Listiny o udělení státního občanství České republiky" je příslušný úřad povinen pozvat žadatele do 6 týdnů ke složení státoobčanského slibu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě kladného vyřízení žádosti je žadateli vydána "Listina o udělení státního občanství České republiky" (prokáže-li žadatel splnění podmínky spočívající v prokázání pozbytí dosavadního státního občanství nebo je-li mu splnění této podmínky prominuto), popř. nejprve tzv. "příslib udělení státního občanství České republiky" za účelem opatření dokladu o pozbytí dosavadního státního občanství, který má formu rozhodnutí o přerušení řízení.

Státní občanství České republiky se nabývá dnem složení státoobčanského slibu (nejedná-li se o výjimečné případy, kdy je složení státoobčanského slibu prominuto - v takovém případě se české státní občanství nabývá dnem, kdy rozhodnutí o prominutí státoobčanského slibu nabylo právní moci). Při této příležitosti je žadateli "Listina o udělení státního občanství České republiky" předána. Děti mladší 18 let státoobčanský slib neskládají.

Dítě zahrnuté do žádosti rodičů nabývá české státní občanství dnem, kdy jej nabyde alespoň jeden z rodičů; bylo-li dítěti české státní občanství uděleno samostatně, nabývá jej dnem převzetí udělovací listiny jeho zákonnými zástupci.

Státoobčanský slib se skládá před tajemníkem obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze před tajemníkem úřadu městské části, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň před tajemníkem magistrátu těchto měst), příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele, v cizině před vedoucím zastupitelského úřadu České republiky.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

28. Popis byl naposledy aktualizován

31.07.2008

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.